ఎస్సాయురాకు విమానము

ఎస్సాయురాకు విమానము

ట్రాన్సావియ : Paris Essaouira de 1 à 4 వాల్యూస్ సెవెన్ సినేంట్ సాయింంట్ సీసన్

EasyJet: బోర్డియక్స్ ఎస్సోయైరా - లియోన్ ఎస్సోయీరా (డు 9 మంగళవారం ఓం 9 మార్కు) - డ్యూసెల్డార్ఫ్ ఎస్సోయైరా

సంస్థ అయిన ర్యాన్ ఎయిర్ : మార్సెయిల్ ఎస్సోయురా - నీస్ ఎస్సోయిరా

టుయ్ : బ్రుక్సెల్లెస్ చార్లరోయి-ఎస్సోయిరా