Tatimet

Tatimet

Tarifat dhe taksat mbi fitimin e pagueshëm në një shitje të pasurive

Fitimi ose 20%. Janë pronarë të përjashtuar që përdorin pronën si vendbanim kryesor për të paktën 6 vite me një kontribut minimal prej 3% të çmimit të shitjes.

Projektligji për financat 2019

Draft Ligji i Buxhetit 2019: Skicë
-IS 10% ruajtur deri në 300,000 dh të fitimit
-IS 20% zbriti në 17.50 nga 300,0001 në 1 milion dh
-IS 31% ngritur në 32% për fitimin e + 1 milion dh
- Kontributi minimal i ngritur në 0.75% në mes të shkallës 0.5%
- Kontributi i solidaritetit shoqëror prej 2% mbi 50 milion përfitime neto gjatë 2 viteve
Vigneta rritet nga 50 në 500 DH
- Heqja e tavanit prej 10,000 DH për shlyerjet e parave të gatshme

Përmbledhja e projekt ligjit të buxhetit të miratuar së pari në këshillin e qeverisë pastaj dhe sidomos në këshillin e ministrave të kryesuar nga HM ​​Mbreti Mohammed VI të mërkurën, tetor 10, 2018 janë si në vijim:

1) Modifikimi i planit të tatimit mbi të ardhurat e korporatave (IS) Përfitimi tatimor më i vogël ose i barabartë me 300,000 DH: 10% (i pandryshuar)

Përfitimi tatimor nga + 300,000 në 1 milion DH: 17.50% në vend të 20%

Taksat përfitojnë më shumë se 1 milion DH: 32% në vend të 20% dhe 31%

Norma e 37% për institucionet e kreditit dhe organizatat e ngjashme, Bank Al Maghrib, CDG, kompanitë e sigurimeve dhe risigurimit do të jetë

ruajtur.

2) Rritja e kontributit minimal nga 0.50% në 0.75%

 Shkalla e 0.25% për shitjet e produkteve të naftës, gazit, vajit, vajit, sheqerit, miellit, ujit dhe energjisë elektrike do të ishte i pandryshuar.

 E njëjta vlen edhe për normën 6% për disa profesione të lira që do të ruheshin.

3) Kontributi i ri social i solidaritetit: 2%

Një normë prej 2% do të krijohet në 2019 për kompanitë që realizojnë një fitim neto të barabartë ose më të lartë se 50 milion DH në ushtrimet 2 të njëpasnjëshme

4) Kontribut i ri minimal për fitimin e tokës

Nëse çmimi i transferimit tejkalon dirmanët 500,000, fitimi i transferimit për ndërtesat rezidenciale të zëna edhe për vitet 6 dhe më shumë i nënshtrohet një kontributi minimal prej 3% të çmimit të transferimit.

5) Ndihma 40% zëvendësohet nga një zbritje e 30,000 DH

Reduktimi i 40% në sasinë e të ardhurave të tokës në fuqi për më shumë se 25 deri në vitet 30 do të zëvendësohet nga një zbritje e pagave të 30,000 DH si. Këto të ardhura do të tatohen me normën specifike të 15%

6) Kapaku i 10,000 DH cash do të hiqet

Pagesa e parave të gatshme u mbyll në 10,000 DH për ngarkimin që do të ishte e zbritshme dhe VA e rikuperueshme do të eliminohej nga 2019. Është e nevojshme të presësh tekstin përfundimtar të ligjit dhe, sidomos, shpjegimet e rrethit rreth 20 Janar 2019

n nuk do të heqë shitjet kundër cash-it ose paratë në farmaci?

7) Rritja e «Vignette» nga 50 në 500 DH

Taksa vjetore e veçantë për automjetet do të rritet nga 50 në 500 DH në varësi të kapacitetit të cilindrit të automjetit.

 Vetura e benzinës: -8 hp: 400 dh; nga 8 në 10 HP: 700 dh; nga 11 në 14 hp; 3,200 dh; e barabartë ose më e madhe se 15 cv: 8,500 dh

 Makina e naftës me gaz: 8 hp: 750 dh; nga 8 në 10 HP: 1,550 dh; nga 11 në 14 hp; 6,200 dh; e barabartë ose më e madhe se 15 hp: 20,500 dh

8) Vetë-ndërtimi i nënshtruar TVSH-së

Operacionet e vetë-dorëzimit për ndërtimin e shtëpive personale të kryera nga persona fizikë, kompani të pasurive të paluajtshme dhe kooperativave janë subjekt i TVSH-së në 2019 nëse sipërfaqja e mbuluar e tejkalon 300 m2.

9) Amnistia ndaj borxheve të caktuara

Po ashtu flitet për anulimin e disa pretendimeve të vjetra para janarit 2000. E njëjta gjë vlen edhe për gjobat dhe gjobat. Ne duhet të presim për ligjin dhe qarkun.