ດີຂຸດ

ດີຂຸດ

ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ, ໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາດີ, ພວກເຮົາມີທາດອາຫານທີ່ມາຊອກຫານ້ໍາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລີ່ມຂຸດດ້ວຍເຄື່ອງເກົ່າແລະນີ້ສູງເຖິງ 200m.
ນ້ໍາອື່ນໃນເຂດພື້ນທີ່ຕື້ນ, ມັນແມ່ນດ້ວຍມືທີ່ຫນຶ່ງກໍາລັງຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອ.
ໃນທັງສອງກໍລະນີມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງທາງຫນ້າອອກແບບຫີນ.

 

  

ການຂຸດດ້ວຍມື

ອອກແບບສຸດທ້າຍ