ಎಸ್ಸೌರಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು

23-07-10-VM ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗಾರ್ಡನ್ 200m² ನಲ್ಲಿ 1424 m² ನ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಎಸ್ಸೌಯಿರಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಮೈಸನ್ ಎ ವೆಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವಿಟೆ…

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು

5

ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು

5

ಪ್ರದೇಶ

200

ಮಾರಾಟ

350,000 €

1 2 3 4 5