ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರೋಯಿಮೊಬಿಲಿಯರ್ ಎಸ್ಸೌರಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು

 

ಎಲೆನಾ ಎಟ್ ಬಿಲ್, ಅಮೇರಿಕೈನ್ಸ್ ಡೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆ ವೆನಿರ್ ಸ್'ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲರ್ ಔ ಮರೋಕ್ , ಎಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಎಸ್ಸೌಯಿರಾ.

ಇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೊಟ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಇಮೊಬಿಲಿಯರ್ ಎಸ್ಸೌಯಿರಾ, ಅಫಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟರ್ ಡಿ ನೋಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟೈಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಲೆ ಡೊಮೈನ್ ಪೌರ್ ಟ್ರೂವರ್ ಲೆರ್ ಪರ್ಲೆ. ಎಲೆನಾ ಎಟ್ ಬಿಲ್ ಎನ್ 'ಒಂಟ್ ಪಾಸ್ ಲಾ ಮೇಮ್ ಮೈಸನ್ ಡಿ ರೈವ್ ಡಾನ್ಸ್ ಲೆರ್ ಟೆಟೆ, ನೌಸ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಾವೈಲರ್ ಸುರ್ ಲೆರ್ಸ್ ರೈವ್ಸ್ ಅಫಿನ್ ಡಿ ಪರ್ವೆನಿರ್ ಎ ಟ್ರೂವರ್ ಲ್ಯೂರ್ ಮೈಸನ್ ಡು ಬೊನ್ಹೂರ್.

Cette ಎಮಿಷನ್ ಫಟ್ ಅನ್ ವ್ರೈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಿ ಬೊನ್ಹೆರ್ ಡಿ ಪಾರ್ಟೇಜ್ ಅವೆಕ್ ಎಲೆನಾ ಎಟ್ ಬಿಲ್.

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ