ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು

ಏಕೆ ಮೊರಾಕೋದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು?

ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೊರಾಕನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿವೃತ್ತಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಮೊರೊಕನ್ನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.